Bibelprofetier

Gud kalder profeter til at lære os om hans bud, advare imod synd og profetere om kommende begivenheder. Bibelen indeholder mange profetier, som allerede er gået i opfyldelse, og også mange profetier om ting, som endnu ikke er sket. Mange bibelske profetier omhandler Jesus Kristus, hans liv og hans rolle i hele menneskehedens fremtid.

Hvorfor kalder Gud profeter?

Bibelen lærer os: »Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne« (Amos 3:7) Det er der blevet undervist om lige fra begyndelsen. »Sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund« (Lukas 1:70). Fordi Gud ønsker at hans børn skal lære, vokse og trives, giver han advarsler, åbenbaringer og instruktioner igennem sine profeter.

Profeter kan forudsige vigtige begivenheder for at advare folket. Når vi lytter til profeternes ord, kan vi være bedre forberedt på det, som kommer. Når vi ser profetier gå i opfyldelse, kan det også styrke vores tro på Guds ord. I Bibelen kan vi læse mange profetier, som er gået i opfyldelse igennem historien, såvel som åbenbaringer om begivenheder, som vil ske.

Skrifterne fortæller os at Herren kalder profeter »for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op« (Efeserne 4:12). Profeter underviser os og minder os om, hvordan vi kan blive bedre og i sidste ende også gladere.

Gud viser sin kærlighed til os ved at sende os de budskaber, vi har brug for lige nu. Levende profeter modtager åbenbaring fra Gud og giver vejledning og råd til alle mennesker, som lever i dag. I de seneste år har profeter og apostle i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige vejledt os om behovet for at forberede os på svære tider, økonomisk forsigtighed, værdien af en uddannelse, ægteskab og familie, samt at opnå og bevare tro på trods af de prøvelser, vi hver især kommer ud for.

Hvad blev profeteret om Jesus?

Længe før Jesu fødsel forudsagde fordums profeter mange begivenheder i forbindelse med Jesu rolle og mission. Disse profetier blev givet for at folk skulle genkende Jesus, når han kom, og have tro på ham som deres Frelser. Esajas skrev om Jesus i Det Gamle Testamente, 700 år før Jesus blev født: »Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel« (Esajas 7:14). Han erklærede desuden: »For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste« (Esajas 9:6).

Andre profeter fra det Gamle Testamente forudsagde Jesu liv med bemærkelsesværdige detaljer. Mika vidste, at Frelseren ville blive født i Betlehem (se Mika 5:1). Hoseas talte om den tid, Jesus ville tilbringe i Egypten som barn (se Hoseas 11:1). Salmernes Bog fortæller om, hvordan Jesus vil tale i lignelser og vil blive afvist af sit eget folk (se Salmerne 69:8-9; 78:2). Endnu en af Esajas’ smukke profetier talte om Jesu rolle og offer: »Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar … Han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt« (Esajas 53:4-5).

Alle Guds profeter har vidnet om Jesus. Profeter fra det Gamle Testamente beskrev begivenheder, som ville ske hundreder af år senere. Esajas forudsagde, hvordan Jesus ville blive hånet, spyttet på og slået (se Esajas 50:6). Profeten Zakarias vidste, at han ville blive korsfæstet og stadig ville bede for sine fjender (se Zakarias 12:10). Vigtigst af alt lærte Bibelens profeter os Guds budskab om, at Jesus Kristus ville opstå (se Esajas 25:8), og at vi på grund af ham også vil opstå (se Esajas 26:19; Job 19:26).

Hvilke bibelske profetier er allerede blevet opfyldt?

Moses advarede faraoen om, at med mindre israelitterne blev befriet, ville egypterne snart blive plaget af sygdom, pest og i sidste ende deres førstefødte sønners død (se 2 Mosebog 7-12). Hver af disse profetier blev opfyldt. Faraoen bad Moses om at forlade Ægypten med israelitterne, og Moses delte Det Røde Hav, så de kunne flygte i sikkerhed.

Jeremias, profeten fra Det Gamle Testamente, forudsagde ødelæggelsen af Jerusalem (se Jeremias 25:2, 9-11). Historien fortæller at babylonierne faktisk ødelagde Jerusalem 587 f.Kr. Lehi, profeten fra Mormons Bog, advarede også mennesker om Jerusalems forestående ødelæggelse. På grund af denne åbenbaring som han modtog fra Gud, flygtede Lehi og hans familie fra Jerusalem. Fortællingen om ham og hans familie er optegnet i Mormons Bog, endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus.

Et frafald er en periode hvor Guds myndighed ikke findes på jorden. Efter Jesus opstod og for til himmels, vidste hans disciple, at han en dag ville vende tilbage, ligesom han havde sagt. Men apostlen Paulus lærte os, at den kirke, som Kristus etablerede, ville falde bort, før Kristus vendte tilbage. »Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme« (2 Thessaloniker 2:3). Dette frafald skete i århundrederne, efter at Jesu oprindelige apostle, som bar hans præstedømmemyndighed, enten døde eller blev slået ihjel.

Selvom Gud vidste, at hans præstedømmes myndighed, profeter og Jesu Kristi fuldstændige evangelium ikke ville findes på jorden i nogen tid, lovede han også, at alt dette en dag ville blive genoprettet. I Det Nye Testamente lovede Peter, at i de sidste dage skal »alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt igennem sine hellige profeters mund.« (Apostlenes Gerninger 3:21). Denne genoprettelse af Jesu evangelium begyndte i 1820, da Gud kaldte profeten Joseph Smith og gengav sit præstedømmes myndighed på jorden. Siden Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev organiseret i 1830, er den blevet ledt af en levende profet.

Profeten Ezekiel åbenbarede, at Judas efterkommeres overleveringer (Bibelen) og Josefs efterkommeres overleveringer (Mormons Bog) en dag ville blive samlet og forene hans folk i retfærdighed. »Du, menneske, tag et træstykke, og skriv på det: Juda og hans forbundsfæller, israelitterne. Tag derpå et andet træstykke – Efraims træstykke – og skriv på det: Josef og hans forbundsfæller, hele Israels hus. Læg så det ene sammen med det andet, så du har ét stykke træ i hånden. Læg så det ene sammen med det andet, så du har ét stykke træ i hånden« (se Ezekiel 37:16-17). Både Bibelen og Mormons Bog lærer os om Gud og Jesus Kristus, og hvordan vi kan vende tilbage og leve med dem.

Hvilke bibelske profetier er endnu ikke blevet opfyldt?

Selvom oprettelsen af Kristi rige på jord er begyndt, er det endnu ikke færdigt. I Det Gamle Testamente profeterede Daniel, at Guds rige ville vokse, indtil det »fyldte hele jorden«, og »det skal bestå i al evighed« (Daniel 2:35, 44). Jesus selv profeterede at »dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden« (Matthæus 24:14). For at opfylde den profeti og bringe evangeliet til hele verden, kalder Gud missionærer.

Herren advarede israelitterne igennem Moses om, at hvis de ikke lyttede til hans ord, ville han Herren »sprede [dem] blandt alle folkene over hele jorden« (5 Mosebog 28:64). Men Gud lovede også: »Men dem, der er tilbage af mine får, vil jeg samle fra alle de lande, jeg fordrev dem til« (Jeremias 23:3). Gud samler sine børn ved hjælp af kirkemedlemmer og missionærer, som lærer dem sandheder om Guds plan. Når mennesker bliver døbt ind i Kristi kirke, bliver de en del af Israels hus og åndeligt indsamlet.

Gud sendte engle til Jesu oprindelige apostle som erklærede: »Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen« (Apostlenes Gerninger 1:11). Frelseren vil komme tilbage en dag i magt og herlighed for at kræve sit rige og dømme alle mennesker. Denne dag kaldes det andet komme. Profeter har talt om det fra begyndelsen. I Det Gamle Testamente profeterede Zakarias, at på den dag »skal Herren være konge over hele jorden; på den dag skal Herren være én og hans navn være ét« (Zakarias 14:9).

Det præcise tidspunkt for Kristi andet komme kender ingen. Jesus sagde: »Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen« (Matthæus 24:36). Men vi ved igennem profeter, at Jesu genkomst vil markere kulminationen af Guds plan og vil være storslået for de, som har ventet på ham. »Hvert knæ skal bøje sig … og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære« (Filipperne 2:10-11). Så vil »Gud Herren [tørre] tårerne af hvert ansigt« (Esajas 25:8), og de retfærdige vil nyde deres evige belønning.

Hvordan gælder disse profetier mig i dag?
Gratis bibelstudie